گروه ادبیات استان همدان
 
 
ادبیات ، شعر ، داستان ، سوال ، نظر
 

 

سؤالات امتحان درس : ادبيات فارسي (2)

رشته : ادبيات و علوم انساني

ساعت شروع : 8صبح

وقت امتحان : 75 دقيقه

سال دوم دوره‌ي متوسطه         تاريخ امتحان :       /3/87                     خرداد ماه  - سال تحصيلي  88 - 87

رديف

متن سؤالات

نمره

1

الف ) معني و مفهوم شعر و نثر (6نمره)

   *ابيات و عبارت هاي زير را به نثر روان بر گردانيد .

1-الهي در دل هاي ما جز تخم محبّت خود مكار .                                                                     

2- گيله مرد گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود .

3- جامه اش شولاي عرياني است .

4- در سينه ام هزار خراسان نهفته است .

5- با حال استيصال پرسيدم : « پس چه خاكي بر سرم بريزم ! »

6- پيرهني ريش ريش روي سينه اش دهن كجي مي كرد .

7- تهمتن چنين داد پاسخ كه نام    چه پرسي كزين پس نبيني تو كام

8- دمي آب خوردن پس از بد سگال    به از عمر هفتاد و هشتاد سال

9- نه سايه دارم و نه بربيفكنندم و سزاست 

                             اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي زند

10- چه بايد نازش و نالش ، بر اقبالي و ادباري           

                      كه تا بر هم زني ديده ، نه اين بيني نه آن بيني ؟

11- به وقت صبح قيامت كه سر ز خواب بر آرم          

                      به گفت و گوي تو خيزم به جست و جوي تو باشم

 

 

25/.

25/.

25/.

25/.

5/.

5/.

5/.

75/.

75/.

1

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ب)لغت (2نمره)

   * معني لغات و تركيبات مشخص شده را بنويسيد .

1- التماس و عجز و لابه ي مأمور ، مانند آبي كه رو آتش بريزند ، التهاب گيله مرد را خاموش كرد .

2- ماه آذارش ، پشته ها را / با شقايق ها و نرگس ها مي آرايد.

3- ظرافت و حجب و لطف ، در سراپاي معماري و نقوش و رنگ ها ديده مي شود .

4-  و از آن دهان كه هرّاي شير مي خروشيد /كلمات كودكانه تراويد .

5- در واقع اين ها يادداشت هايي ساده ، جمله ها و اشعاري قديمي راجع به دنيا و مافيهاست .

6- مليجك اين طرف و آن طرف مي دويد و اشتلم مي كرد كه اين شخص را مخصوصا من پيدا كردم .

7- بت پرستي كي كند گر برهمن بيند مرا

8- آن مطالب عبارت بود از اوراد و اذكاري كه پدر بزرگ كهن سال و نابينايش در صبح و شام مي خواند .

 

 

2

 

 

3

پ) خود آزمايي (3 نمره)

1- « از عرش به فرش آمدن » كنايه از چيست؟

2- « با چشماني يتيم نديدنت » يعني چه؟

3- علّت تغيير رفتار « طه حسين » چه بود؟

4- كوزت براي غلبه بر ترس و دلهره ي خود چه تدبيري انديشيد؟

5- با توجه به مصراع « سرزمين ما زمرّد است » چرا شاعر سرزمين خود(فلسطين) را به زمّرد تشبيه كرده است؟

6- « اغتنام فرصت » و «حسن خلق » هر يك پيام كدام بيت است؟

    الف) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است 

                              با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا

    ب) ده روز مهر گردون افسانه است و افسون                 

                             نيكي به جاي ياران ، فرصت شمار يارا

7- اين بيت زيب النّسا «در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل /  هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا» با كدام گزينه ارتباط معنايي ندارد؟

   الف) لاف از سخن چو درّ توان زد       آن خشت بود كه پر توان زد

   ب) رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند               

                              از نكهت خود نيست به هر حال ، جدا گل 

 

25/.

25/.

5/.

5/.

5/.

5/.

 

 

 

5/.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت)دانش هاي ادبي(3نمره)

1-روي آوردن به ادبيّات داستاني معاصر از اوايل دوره مشروطه با كتاب هايي نظير......... و..........آغاز شد .

2-قصيده شعري است كه مصراع اول و مصراع هاي زوج آن هم قافيه و تعداد ابياتش معمولا بيش از ............. بيت است .

3-كدام شاعر مبارز فلسطيني را « شاعر مقاومت فلسطين » گفته اند؟

4-يك شاعر را كه شعر « حبسيّه » سروده است ، نام ببريد .

5-مجموعه اشعار محمدحسن رهي معيِّري با چه نامي چاپ شد؟

6- شعر معاصر نيما پس از نيما در سه شيوه ادامه يافت ، آن سه شيوه را فقط نام ببريد .

7-يك شاعر فارسي سراي پاكستاني و يك شاعر فارسي سراي تاجيكستاني نام ببريد .

8-در بيت « دولت فقر خدايا به من ارزاني دار /  كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است » تركيب

« دولت فقر» چه آرايه اي را به وجود آورده است؟                                   

 

5/.

 

25/.

25/.

25/.

25/.

75/.

5/.

 

25/.

5

ث) درك مطلب(4نمره)

الف) با توجّه به اين شعر به پرسش ها پاسخ دهيد .

  « اي خونين چشم و خونين دست  /     به راستي كه شب رفتني است /  نه اتاق توقيف ماندني است /  و نه حلقه هاي زنجير /  نرون مرد ولي رم نمرده است »

 1- منظور از« خونين چشم و خونين دست »كيست؟                                                                        

   2- مفهوم « نرون مرد ولي رم نمرده است» چيست؟

ب)با توجه به ابيات ، به پرسش ها پاسخ دهيد .

 شخصي به هزار غم گرفتارم     در هر نفسي به جان رسد كارم

 بي زلّت و بي گناه محبوسم   بي علّت و بي سبب گرفتارم

  خورده قسم اختران به پاداشم   بسته كمر آسمان به پيكارم

 امروز به غم فزون ترم از دي    و امسال به نقد كمتر از پارم

  بندي است گران به دست و پايم در   شايد كه بس ابله و سبك بارم

  قصه چه کنم دراز بس باشد         چون نیست گشایشی در کارم

1- شاعر در بيت اول خود را چگونه معرفي مي كند؟                                                                          

2- در بيت دوم شاعر علّت گرفتار شدن خود را چه مي داند؟

3- در بيت سوم « بسته كمر آسمان به پيكارم » يعني چه؟

4- در بيت چهارم شاعر چه چيز خود را در حال كاهش مي داند؟

5- درکدام بیت شاعرگرفتاری خودر ا نتیجه ی نادانی وسبک  عقلی می داند؟

6- در کدام بیت شاعر خود را به سکوت دعوت می کند ؟ چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

5/

5/

 

 

 

 

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

6

 

 

 

 

 

ج) حفظ شعر (2نمره)

1- از خمستان .........................                              جنبشي در آدم و حوّا نهاد

2- قايق از تور تهي/ و دل از آرزوي .............../ هم چنان خواهم راند / نه به .......... دل خواهم بست / نه به دريا

3- بهرام كه .......... مي گرفتي همه عمر                 ديدي كه چگونه .................. گرفت

4- خلق چو ............... زاده ز درياي جان                  كي كند.......... مرغ كز آن بحر خاست

(3)

 

5/.

5/.

5/.

5/.

 

                     «موفق باشيد»                                        جمع نمرات

20

 

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1388ساعت 12:45  توسط اعضای گروه  | 
 
  بالا