ادبیات ، شعر ، داستان ، سوال ، نظر

 

سؤالات امتحان درس : ادبيات فارسي (2)

رشته : ادبيات و علوم انساني

ساعت شروع : 8صبح

وقت امتحان : 75 دقيقه

سال دوم دوره‌ي متوسطه         تاريخ امتحان :       /3/87                     خرداد ماه  - سال تحصيلي  88 - 87

رديف

متن سؤالات

نمره

1

الف ) معني و مفهوم شعر و نثر (6نمره)

   *ابيات و عبارت هاي زير را به نثر روان بر گردانيد .

1-الهي در دل هاي ما جز تخم محبّت خود مكار .                                                                     

2- گيله مرد گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود .

3- جامه اش شولاي عرياني است .

4- در سينه ام هزار خراسان نهفته است .

5- با حال استيصال پرسيدم : « پس چه خاكي بر سرم بريزم ! »

6- پيرهني ريش ريش روي سينه اش دهن كجي مي كرد .

7- تهمتن چنين داد پاسخ كه نام    چه پرسي كزين پس نبيني تو كام

8- دمي آب خوردن پس از بد سگال    به از عمر هفتاد و هشتاد سال

9- نه سايه دارم و نه بربيفكنندم و سزاست 

                             اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي زند

10- چه بايد نازش و نالش ، بر اقبالي و ادباري           

                      كه تا بر هم زني ديده ، نه اين بيني نه آن بيني ؟

11- به وقت صبح قيامت كه سر ز خواب بر آرم          

                      به گفت و گوي تو خيزم به جست و جوي تو باشم

 

 

25/.

25/.

25/.

25/.

5/.

5/.

5/.

75/.

75/.

1

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ب)لغت (2نمره)

   * معني لغات و تركيبات مشخص شده را بنويسيد .

1- التماس و عجز و لابه ي مأمور ، مانند آبي كه رو آتش بريزند ، التهاب گيله مرد را خاموش كرد .

2- ماه آذارش ، پشته ها را / با شقايق ها و نرگس ها مي آرايد.

3- ظرافت و حجب و لطف ، در سراپاي معماري و نقوش و رنگ ها ديده مي شود .

4-  و از آن دهان كه هرّاي شير مي خروشيد /كلمات كودكانه تراويد .

5- در واقع اين ها يادداشت هايي ساده ، جمله ها و اشعاري قديمي راجع به دنيا و مافيهاست .

6- مليجك اين طرف و آن طرف مي دويد و اشتلم مي كرد كه اين شخص را مخصوصا من پيدا كردم .

7- بت پرستي كي كند گر برهمن بيند مرا

8- آن مطالب عبارت بود از اوراد و اذكاري كه پدر بزرگ كهن سال و نابينايش در صبح و شام مي خواند .

 

 

2

 

 

3

پ) خود آزمايي (3 نمره)

1- « از عرش به فرش آمدن » كنايه از چيست؟

2- « با چشماني يتيم نديدنت » يعني چه؟

3- علّت تغيير رفتار « طه حسين » چه بود؟

4- كوزت براي غلبه بر ترس و دلهره ي خود چه تدبيري انديشيد؟

5- با توجه به مصراع « سرزمين ما زمرّد است » چرا شاعر سرزمين خود(فلسطين) را به زمّرد تشبيه كرده است؟

6- « اغتنام فرصت » و «حسن خلق » هر يك پيام كدام بيت است؟

    الف) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است 

                              با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا

    ب) ده روز مهر گردون افسانه است و افسون                 

                             نيكي به جاي ياران ، فرصت شمار يارا

7- اين بيت زيب النّسا «در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل /  هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا» با كدام گزينه ارتباط معنايي ندارد؟

   الف) لاف از سخن چو درّ توان زد       آن خشت بود كه پر توان زد

   ب) رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند               

                              از نكهت خود نيست به هر حال ، جدا گل 

 

25/.

25/.

5/.

5/.

5/.

5/.

 

 

 

5/.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت)دانش هاي ادبي(3نمره)

1-روي آوردن به ادبيّات داستاني معاصر از اوايل دوره مشروطه با كتاب هايي نظير......... و..........آغاز شد .

2-قصيده شعري است كه مصراع اول و مصراع هاي زوج آن هم قافيه و تعداد ابياتش معمولا بيش از ............. بيت است .

3-كدام شاعر مبارز فلسطيني را « شاعر مقاومت فلسطين » گفته اند؟

4-يك شاعر را كه شعر « حبسيّه » سروده است ، نام ببريد .

5-مجموعه اشعار محمدحسن رهي معيِّري با چه نامي چاپ شد؟

6- شعر معاصر نيما پس از نيما در سه شيوه ادامه يافت ، آن سه شيوه را فقط نام ببريد .

7-يك شاعر فارسي سراي پاكستاني و يك شاعر فارسي سراي تاجيكستاني نام ببريد .

8-در بيت « دولت فقر خدايا به من ارزاني دار /  كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است » تركيب

« دولت فقر» چه آرايه اي را به وجود آورده است؟                                   

 

5/.

 

25/.

25/.

25/.

25/.

75/.

5/.

 

25/.

5

ث) درك مطلب(4نمره)

الف) با توجّه به اين شعر به پرسش ها پاسخ دهيد .

  « اي خونين چشم و خونين دست  /     به راستي كه شب رفتني است /  نه اتاق توقيف ماندني است /  و نه حلقه هاي زنجير /  نرون مرد ولي رم نمرده است »

 1- منظور از« خونين چشم و خونين دست »كيست؟                                                                        

   2- مفهوم « نرون مرد ولي رم نمرده است» چيست؟

ب)با توجه به ابيات ، به پرسش ها پاسخ دهيد .

 شخصي به هزار غم گرفتارم     در هر نفسي به جان رسد كارم

 بي زلّت و بي گناه محبوسم   بي علّت و بي سبب گرفتارم

  خورده قسم اختران به پاداشم   بسته كمر آسمان به پيكارم

 امروز به غم فزون ترم از دي    و امسال به نقد كمتر از پارم

  بندي است گران به دست و پايم در   شايد كه بس ابله و سبك بارم

  قصه چه کنم دراز بس باشد         چون نیست گشایشی در کارم

1- شاعر در بيت اول خود را چگونه معرفي مي كند؟                                                                          

2- در بيت دوم شاعر علّت گرفتار شدن خود را چه مي داند؟

3- در بيت سوم « بسته كمر آسمان به پيكارم » يعني چه؟

4- در بيت چهارم شاعر چه چيز خود را در حال كاهش مي داند؟

5- درکدام بیت شاعرگرفتاری خودر ا نتیجه ی نادانی وسبک  عقلی می داند؟

6- در کدام بیت شاعر خود را به سکوت دعوت می کند ؟ چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

5/

5/

 

 

 

 

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

6

 

 

 

 

 

ج) حفظ شعر (2نمره)

1- از خمستان .........................                              جنبشي در آدم و حوّا نهاد

2- قايق از تور تهي/ و دل از آرزوي .............../ هم چنان خواهم راند / نه به .......... دل خواهم بست / نه به دريا

3- بهرام كه .......... مي گرفتي همه عمر                 ديدي كه چگونه .................. گرفت

4- خلق چو ............... زاده ز درياي جان                  كي كند.......... مرغ كز آن بحر خاست

(3)

 

5/.

5/.

5/.

5/.

 

                     «موفق باشيد»                                        جمع نمرات

20

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:45  توسط اعضای گروه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
گروه ادبیات استان همدان به سال 1386 این وب لاگ را طراحی و به علاقه مندان تقدیم نمود . این گروه متشکل از آقایان نعیم حق شناس و حسین ایاضی از دبیران ناحیه ی یک همدان بوده واز سال(87/88) خانم محبوبه کامرانی نیز به گروه پیوسته اند.از سال تحصیلی( 89-88) آقای عبدالحمیدرزاقی از شهرستان تویسرکان و خانم انتصار پرستگاری از ناحیه ی 1 همدان و خانم محبوبه کامرانی فرد از ناحیه 2 در گروه ادبیات استان همکاری می نمایندو آماده ی پاسخگویی به همکاران محترم در سطح استان می باشند.

پیوندهای روزانه

گروه آموزشی استان گلستان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم بهمن ۱۳۹۲
هفته دوم بهمن ۱۳۹۲
هفته چهارم آذر ۱۳۹۲
هفته دوم آذر ۱۳۹۲
هفته چهارم مهر ۱۳۹۲
هفته دوم مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل تیر ۱۳۹۲
هفته چهارم خرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۱
هفته سوم بهمن ۱۳۹۱
هفته دوم بهمن ۱۳۹۱
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۱
هفته چهارم دی ۱۳۹۱
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته دوم دی ۱۳۹۱
هفته اوّل دی ۱۳۹۱
هفته چهارم آذر ۱۳۹۱
هفته سوم آذر ۱۳۹۱
هفته دوم آبان ۱۳۹۱
هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
هفته دوم مهر ۱۳۹۱
هفته اوّل تیر ۱۳۹۱
هفته سوم خرداد ۱۳۹۱
هفته دوم خرداد ۱۳۹۱
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
فراخوان شركت در مسابقه علمي دبيران زبانوادبيات فار
اطلاعیه
فرم ارزیابی ازکار رابطان گروه های آموزشی مناطق 19
فراخوان مقاله ادبیات داستانی
فراخوان تولید درسنامه الکترونیکی
فراخوان مقاله ادبیات داستانی
اسد آباد
بخش نامه ها
ناحیه 1
رزن
قروه درجزین
فامنین
نهاوند
خزل
بهار
تویسرکان
جوکار
سامن
سردرود
قلقلرود
قهاوند
گل تپه
لالجین
ملایر
ناحیه2
کبودر آهنگ
سوال زبان فارسي زبان 2
نمونه سوال ادبیات فارسی 1
طرح درس روزانه
بالدر
اژدها در اساطیر ایران
فراخوان روزنامه ي ديواري
فراخوان نقد ادبی
مسلبقه ی دانش های ادبی
سوال ادبیات فارسی سال اول متوسطه
اسامی تنفرات برتر مسابقه ی استانی دانش های ادبی -ا
اسامی نفرات برتر مسابقه ی استانی دانش های ادبی
نفرات برتر مسابقه ی استانی دانش های ادبی همدان
زبان فارسی - دوم متوسطه - همدان
سوال ادبیات فارسی سال سوم تجربی - ریاضی
تبریک نوروزی
سوال زبان و ادب فارسی دوره ی پیش دانشگاهی همدان
نمونه سوال ادبیات فارسی سال اول متوسطه
جلال آل احمد
نمونه سوال از کل کتاب زبان فارسی سال اول دبیرستان
تبریک روز معلم
نقد و بررسی سوال زبان فارسی 3 خرداد87
گزارش گرد همایی دین و ادبیات . شیراز بهار 87
شرکت کنندگان در مسابقه ی نقد کتب ادبیات. همدان
شرکت کنندگان در مسابقه ی نقد کتب ادبیات متوسطه . ه
گزارش همایش دین و ادبیات شیراز اردیبهشت 87
نقد سوالات زبان فارسی سوم متوسطه (نهایی)
تبریک روز معلم
ارتباط دین و ادبیات در آموزش متوسطه
نقد و بررسی كتاب ادبیات فارسی (1)
ريز فعّاليّت گروه آموزشي ادبيّـات اسـتان در سه ماه
ريز فعّاليّت گروه آموزشي ادبيّـات اسـتان همدان
تغییرات زبان فارسی 3 علوم انسانی( تخصصی)
تغييرات زبان فارسي3 و 2 با توجّه به چاپ 1386
بارم بندي دروس دوره پيش دانشگاهي درسال تحصیلی87-88
جدول تغییرات كتب درسي دوره متوسطه وپيش‌دانشگاهي87
بارم بندي دروس زبان و ادبیات و تاریخ ادبیات متوسطه
جدول چاپ های قابل استفاده كتاب های منبع سؤالات آز
فهرست كتب منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1388ادبیات
فهرست حذفيات كتب منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1388
فرم ارزيابي از فعّاليّت سرگروه ( رابط زبان و ادب
پاسخ به موارد مندرج در صورت جلسات گروههای آموزشی م
سؤالات مسابقه­ی کتاب خوانی ( غزلیات حافظ )
بهاران خجسته باد
منتشر شدن اوّلین شماره ی « مرقّع رنگین »
ارزیابی اوّلیه گروه های آموزشی ادبیّات فارسی همدان
پاسخ به سؤالات رسیده از مناطق
داوینچی بر ظهور اوصاف پاراکلیتوس یا پریکلیتوس فقط
اطلاعیه ی نحوه ی استفاده از وبلاگ استان همدان
نکته­ها در تعیین تعداد تکواژ و واژه
شاهنامه آخرش خوش است
نوروز
هفت سین نوروزی یا هفت شین و یا هفت چین
تاریخ تطور زبان فارسی
سؤالات امتحاني درس ادبيات فارسي (2)سال دوم متوسّطه
واج ، انواع واج ، ترکیب واج­ها سؤالات کنکوری واج­
اعلام اسامي برگزيدگان مسابقه ي طرح سوال استاندارد
فراخوان همکاری بانخستین گاهنامه ی الکترونیکی گروه
سؤالات امتحاني درس زبان فارسي (1) پیش دانشگاهی
سؤالات زبان و ادبیّات فارسي (2) پیش دانشگاهی
حذفیات کتب زبان و ادبیات فارسی
کنایه در زبان فارسی ( 50 کنایه)
سبک شناسی ( سبک خراسانی به طنز )
یکی بود یکی نبود
یکی بود یکی نبود
سؤالات امتحان درس ادبيات 2
نقدی بر کتب دبیرستان وپیش
سوال زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی . شهر همدان
سوال و کلید زبان و ادبیات فارسی . پیش دانشگاهی . ا
شهریار
سوال زبان فارسی اول متوسطه
شعر :قاصد فصل پر گشودن
معني چند نام از شاهنامه ي فردوسي :
سؤالات زبان فارسي (1)پيش دانشگاهي جبرانی
سوال و پاسخ نامه ی زبان و ادبیات پیش دانشگاهی امام
نمونه سوال برتر کشوری(زبان و ادبیات 2 پیش دانشگاهی
نمونه سوال برتر کشوری(زبان فارسی ۱ سال اول متوسطه)
نمونه سوال برتر کشوری(تاریخ ادبیات ایران و جهان )
نمونه سوال برتر کشوری( ادبیات 2 متوسطه)
تجلی مدارا و آسان گیری در شعر سبک عراقی
تجلی مدارا و آسان گیری در شعر سبک عراقی
نمونه سوال ادبیات فارسی سال دوم
نمونه سوال ادبیات فارسی سال دوم متوسطه
نمونه سوالاتی از درس اسناد و نوشته های حقوقی ( زبا
فراخوان نخستين جشنواره استاني شعر آيين آفتاب
گزارش سفر به ایلام ( همایش کشوری پویه
نویسندگان
اعضای گروه
اسدآباد
بهار
تویسرکان
جوکار
خزل
رزن
سامن
سردرود
فامنین
قروه
قلقلرود
قهاوند
گل تپه
لالجین
ملایر
ناحیه 2
ناحیه1
نهاوند
کبودرآهنگ
تویسرکان
ناحیه1
پیوندها
گروه معارف استان همدان
گروه ادبیات ملایر
بانک مقالات
دبیر خانه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات استان گیلان
گروه آموزشی ادبیات ناحیه 1
گروه آموزشی ادبیات تویسرکان
گروه آموزشی ادبیات خزل
گروه آموزشی ادبیات سامن
گروه آموزشی ادبیات قلقرود
گروه آموزشی ادبیات ناحیه2
گروه آموزشی نهاوند
گروه آموزشی گل تپه
گروه آموزشی قروه درجزین
گروه آموزشی سرد رود
گروه آموزشی بهار
گروه آموزشی کبودرآهنگ
گروه آموزشی اسدآباد
گروه آموزشی فامنین
گروه آموزشی قهاوند
گروه آموزشی لالجین
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM